Põhikiri

 

TULUNDUSÜHISTU TARTU TARBIJATE KOOPERATIIV

PÕHIKIRI

1. Üldsätted

1.1. Tulundusühistu on äriühing, mille eesmärgiks on toetada ja soodustada oma liikmete majanduslikke huve läbi ühise majandustegevuse, milles liikmed osalevad tarbijatena.

1.2. Tulundusühistu ärinimeks on Tulundusühistu Tartu Tarbijate Kooperatiiv

1.3. Tulundusühistu asukoht on Eesti Vabariik, Tartu linn.

1.4. Tulundusühistu majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõppeb 31 . detsembril.

1.5. Tulundusühistu teated avaldatakse Tartu linnas ja maakonnas levitatavas ajalehes.

2. Tulundusühistu tegevusalad ja eesmärk

2.1. Tulundusühistu tegevusaladeks on:

2.1.1 . jae- ja hulgikaubandus;

2.1.2. kinnisvara ost-müük, haldamine, arendamine ja üürimine;

2.1.3. toiduainete tootmine ja valmistamine;

2.1.4. ühiskondlik toitlustamine;

2.1.5. sõidukite kapitali- ja kasutusrendile andmine;

2.1.6. eksport- ja importtehingud va litsentseeritud tegevused;

2.1.7. majutusteenuste osutamine;

2.1.8. koolitus kestvusega kuni 6 kuud;

2.1.9. raamatupidamis- ja juhtimisalaste teenuste osutamine.

Tulundusühistu võib teha kõiki tehinguid, mis on otseselt või kaudselt vajalikud tema tegevusalade arendamiseks.

2.2. Tulundusühistu eesmärk on ühistu liikmetele püsiva majandusedu tagamine ostusoodustustega nende ootustele vastavas kauplustevõrgus.

3. Tulundusühistu liikmete vastuvõtmine

3.1. Tulundusühistu liikmeks võib olla füüsiline isik.

3.2. Liikmeks astuja võetakse kirjaliku avalduse alusel tulundusühistu liikmeks juhatuse otsusega. Liikmeks astumise avalduse vormi kinnitab tulundusühistu juhatus.

3.3. Tulundusühistu liikmeks vastuvõtmise avalduse vaatab juhatus läbi ühe kuu jooksul avaldusesitamise päevast arvates.

3.4. Ühistu liikmeks astumise avalduse esitamisel tuleb liikmeks astujal tasuda sisseastumismaks, mille suuruse kehtestab juhatus, ja osamaks. Juhul kui liikmeks astujat ei võeta ühistu liikmeks, sisseastumismaksu ei tagastata ja see jääb menetluskulude katteks. Juhul kui sisseastumismaks ja osamaks ei ole liikmeks astuja poolt tasutud, on juhatusel õigus loobuda liikmeks astumise avalduse vastuvõtmisest.

3.5. Liikmeks vastuvõtmise keeldumise otsus saadetakse isikule, keda ei võetud liikmeks, ühe nädala jooksul otsuse tegemise päevast arvates. Juhatuse otsuse peale võib liikmeks astuja esitada kaebuse üldkoosolekule ühe kuu jooksul otsusest teada saamise päevast arvates.

3.6. Juhatus võib keelduda liikmeks astumise avaldust rahuldamast seadustes fikseeritud juhtudel, samuti siis kui ühistu ei suuda tagada olemasolevast suuremarvu liikmete majanduslikke huve.

4. Tulundusühistu liikme õigused ja kohustused

4.1. Tulundusühistu liikmel on seaduses ja põhikirjas sätestatud õigused, sealhulgas:

4.1.1. osa võtta tulundusühistu üldkoosolekutest;

4.1.2. valida ja olla valitud tulundusühistu juhtimisorganitesse;

4.1.3. saada juhatuselt üldkoosolekul teavet tulundusühistu tegevuse kohta ja enda arvel ühistu majandusaasta aruande ärakirja;

4.1.4. astuda tulundusühistust välja ja võõrandada tasutud osamaks;

4.1.5. ühistust väljaastumisel, väljaarvamisel saada tagasi osamaks seaduses sätestatud korras;

4.1.6. kasutada teisi käesolevas põhikirjas sätestatud õigusi;

4.1.7. osa võtta tulundusühistu tegevusest, kasutada tulundusühistu teenuseid vastavalt põhikirjale.

4.2. Tulundusühistu liige on kohustatud:

4.2.1. täitma käesolevast põhikirjast tulenevaid kohustusi ning tulundusühistu juhtimisorganite otsuseid:

4.2.2. tasuma põhikirjas sätestatud suuruses ja korras osamaksu;

4.2.3. mitte kahjustama oma tegudega ühistu mainet.

5. Ühistu ja tema liikmete varaline vastutus

5.1. Tulundusühistu vastutab oma kohustuste eest kogu oma varaga.

5.2. Tulundusühistu Iiige ei vastuta tulundusühistu kohustuste eest enamaga kui tema poolt

tasutud osamaks. Kui tulundusühistu liige ei ole osamaksu täielikult tasunud, vastutab

ta tulundusühistu kohustuste eest ka tasumata osamaksu ulatuses.

5.3. Kui tulundusühistu liige ei ole osamaksu täielikult tasunud, vastutab ta ka enne tema

tulundusühistu liikmeks vastuvõtmist tekkinud tulundusühistu kohustuste eest.

6. Ühistust väljaastumine ja väljaarvamine

6.1. Liikmel on õigus juhatusele esitatud kirjaliku avalduse alusel tulundusühistust välja astuda.

6.2. Juhatus peab rahuldama liikme väljaastumisavalduse ühe kuu jooksul, tehes kindlaks

väljaastunud liikme ja tulundusühistu vastastikused varalised õigused ja kohustused.

6.3. Liige arvatakse tulundusühistust välja:

6.3.1. tema surma puhul;

6.3.2. kui ta ei vasta ühistuseaduses või käesolevas põhikirjas sätestatud tingimustele;

6.3.3. kui ta ei täida ühistuseaduses ja põhikirjas sätestatud kohustusi ja nende mittetäitmine on põhikirja järgi väljaarvamise aluseks;

6.3.4. ei täida ühistu juhtimisorganite otsuseid

6.3.5. liikmesuse üleandmisel.

6.4. Liikme tulundusühistust väljaarvamise otsuse teeb juhatus.

6.5. Liikme tulundusühistust väljaarvamise otsuse ärakiri tuleb saata tulundusühistust välja

arvatud liikmele kahe nädala jooksul otsuse tegemise päevast arvates.​

6.6. Tulundusühistu liikme mittenõustumisel juhatuse poolt tehtud väljaarvamise otsusega

on tal õigus kaevata üldkoosolekule ühe kuu jooksul otsuse ärakirja saamise päevast arvates.

6.7. Üldkoosoleku otsuse ärakiri saadetakse kaebuse esitanud isikule ühe nädala jooksul otsuse tegemise päevast arvates.

7. Tulundusühistu vara, osamaks

7.1. Tulundusühistu vara tekib tema liikmete osamaksudest ja muudest maksetest, tulundusühistu tegevusest saadavast tulust ning muudest laekumistest.

7.2. Tulundusühistul on osakapital ja reservkapital vastavalt üldkoosoleku otsustele.

7.3. Osakapital moodustatakse liikmete osamaksudest.

7.4. Osamaksu suurus, mille tasumisel loetakse liige osamaksu tasunuks, on 4 (neli) eurot. Osamaks on rahaline.

7.5. Osamaks tuleb tasuda tulundusühistule enne tulundusühistu liikmeks vastuvõtmist. Juhul kui liikmeks astujat ei võeta juhatuseotsusega tulundusühistu liikmeks, tagastatakse talle osamaks 30 päeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates.

7.6. Liikmel on õigus võõrandada oma osamaks isikule, kes vastab seaduses ja käesolevas põhikirjas liikme kohta sätestatud tingimustele.

7.7 . Osamaksu võõrandamisest tuleb teatada tulundusühistu juhatusele kümne päeva jooksul, esitades võõrandamist tõendava dokumendi ärakirja koos võõrandaja avaldusega ühistust väljaastumise ja omandaja avaldusega ühistu liikmeks astumise

kohta. Avaldused vaatab läbi ühistu juhatus üheaegselt ühe kuu jooksul nende esitamise päevast arvates.

7.8. Tulundusühistust välja astunud või välja arvatud liikmele tagastatakse osamaks kuue kuu jooksul liikme varaliste õiguste ja kohustuste lõppemise päevast arvates.

7.9. Tulundusühistu peab oma tegevuse raamatupidamisearvestust, koostab ja esitab raamatupidamise ja statistilised aruanded kehtestatud korras.

7.10. Tuhndusühistu kohustuste tagamiseks moodustatakse reservkapital.

7.11. Reservkapital moodustatakse ja seda täiendatakse kasumieraldistest.

8. Kasumi jaotamine ja kahjumi katmise kord

8.1. Tulundusühistu kasum arvutatakse raamatupidamiseeskirjade järgi ja jaotatakse nõukogu ettepanekul üldkoosoleku otsuse alusel.

8.2. Puhaskasumi jaotamisel määratakse:

8.2.1. eraldisteks reservkapitali 5 (viis) % puhaskasumist;

8.2.2. dividendidena liikmetele väljamakstava kasumiosa suuruse ja liikme dividendi määra;

8.2.3. jaotamata jääv kasumiosa.

8.3. Majandusaasta kahjum kaetakse reservkapitalist. Kui reservkapitatist ei jätku,

võidakse kahjum katta osakapitali arvel. Osakapitali osa, mis on kasutatud kahjumi

katmiseks, kaetakse järgmisel majandusaastal tulundusühistu liikmetele dividendidena

väljamaksmiseks määratud kasumiosa arvel.

9. Üldkoosolek

9.1. Liikmete üldkoosolek on tulundusühistu kõrgeim juhtimisorgan.

9.2. Ühistu liikmed teostavad oma õigusi ühistus üldkoosolekul.

9.3. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:

9.3.1 põhikirja muutmine, täiendamine ja uue põhikirja vastuvõtmine, kusjuures põhikirja muutmise otsus jõustub vastava kande tegemisel äriregistrisse;

9.3.2. tulundusühistu ühinemise, jagunemise ja lõpetamise otsustamine;

9.3.3. majandusaasta aruande kinnitamine;

9.3.4. kasumi jaotamine ja kapitalide moodustamine;

9.3.5. nõukogu liikmete valimine ja ennetähtaegne tagasikutsumine;

9.3.õ. nõukogu liikmete arvu, nende tasustamise aluste ja korra kehtestamine;

9.3.7. ühistuseaduse §14 ja §20 nimetatud kaebuste lahendamine;

9.3.8. muude seaduse või põhikirjaga koosoleku pädevusse antud küsimuste otsustamine;

9.4. Üldkoosolekud on korralised ja erakorralised.

9.5. Korralise üldkoosoleku kutsub kokku juhatus 6 (kuue) kuu jooksul majandusaasta lõpust arvates.

9.6. Erakorralise üldkoosoleku kutsub kokku juhatus omal äranägemise järgi või 15 päeva

jooksul vähemalt 1/10 tulundusühistu liikmete või nõukogu või audiitori nõudmisel.

Erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise nõue tuleb esitada juhatusele kirjalikult,

näidates ära kokkukutsumise põhjused.

9.7. Kui juhatus ei täida üldkoosoleku kokkukutsumise nõuet mõistliku aja jooksul võivad

nõude esitanud liikmed, kes moodustavad vähemalt 1/10 tulundusühistu liikmetest,

nõukogu või audiitor koosoleku ise kokku kutsuda.

9.8. Üldkoosoleku kokkukutsumisest tuleb ette teatada vähemalt 1 (üks) nädal enne

koosoleku toimumist. Üldkoosoleku kokkukutsumise teade avaldatakse Tartu linnas ja

maakonnas avaldatavas ajalehes. Koosoleku kokkukutsumise teade tuleb avaldada

ühistu iga kaupluse avalikul infostendil.

9.9. Üldkoosolek võib otsuseid vastu võtta ka vastavalt tulundusühistu seaduse § 53

sätestatud kirjaliku hääletuse teel. Juhatus saadab otsuse eelnõu kirjalikult kõigile

liikmetele, määrates tähtaja, mille jooksul ühistu liige peab esitama selle kohta oma

kirjaliku seisukoha. Kui ühistu liige ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse

poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse vastu.

9.10. Üldkoosoleku kokkukutsumise teates tuleb näidata üldkoosoleku läbiviimise aeg, koht

ja päevakord, samuti muud koosolekuga seonduvalt tähtsust omavad asjaolud. Kui

üldkoosolekul muudetakse põhikirja, tuleb teates näidata kavandatud muudatuste olemus.

9.11. Tulundusühistu liikmel on koosolekul otsuse vastuvõtmisel üks hääl.

9.12. Tulundusühistu liige võib hääleõigust kasutada esindaja kaudu volikirja alusel,

tulundusühistu liige võib üldkoosolekul esindada 1 (ühte) tulundusühistu liiget.

9.13. Füüsilisest isikust tulundusühistu liiget võib üldkoosolekul esindada ainult teine

tulundusühistu liige. Esindaja volikiri peab olema kirjalik.

9.14. Tulundusühistu liige ei saa osa võtta hääletamisest järgrniste küsimuste otsustamisel:

9.14.1 . tulundusühistu nõue tema vastu või tema vabastamine varalisest või muudest kohustustest;

9.14.2. tema välja arvamine tulundusühistust;

9.14.3. tema ja tulundusühistu vahelist lepingut puudutavad küsimused.

9.15. Juhatuse liige ei saa osa võtta hääletamisest üldkoosolekul juhatuse tegevusele hinnangu andmisel või hinnangu andmisel tegevusele, mille eest ta on vastutav.

9.16. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole liikmetest. Kui üldkoosolekule ei ilmunud nõutav arv liikmeid, tuleb üldkoosolek uuesti kokku kutsuda sama päevakorraga hiljemalt kolme nädala jooksul.

9.17. Teistkordselt kokku kutsutud üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata kokkutulnud liikmete arvust.

9.18. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud liikmetest. Otsus põhikirja muutmise, täiendamise ja uue põhikirja vastuvõtmise on vastu võetud, kui selle poolt hääletas vähemalt 2/3 koosolekul osalenud liikmetest. Otsus ühistu lõpetamise kohta on vastu võetud, kui selle poolt hääletas vähemalt 3/4 koosolekul osalenud liikmetest.

9.19. Üldkoosoleku kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla koosoleku juhataja

ja protokollija. Üldkoosoleku protokolli Iisana koostatakse osalevate liikmete nimekiri, milesse kantakse üldkoosolekul osalevate liikmete nimi, esindaja puhul ka tema nimi. Nimekirjale kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija, samuti  iga

üldkoosolekul osalenud liige või tema esindaja.

9.20. Pärast seitsme päeva möödumist üldkoosoleku lõppemisest peab protokoll olema

liikmetele kättesaadav.

10. Nõukogu pädevus, liikmed, koosolek, otsused

10.1. Nõukogu planeerib tulundusühistu tegevust üldkoosolekute vahelisel ajal ja teostab

järelvalvet juhatuse tegevuse üle.

10.2. Nõukogu kehtestab juhatuse liikmete arvu, valib juhatuse liikmed ja juhatuse esimehe

ning kutsub nad ennetähtaegselt tagasi.

10.3. Nõukogu kinnitab tulundusühistu aastaeelarve.

10.4. Nõukogu sõlmib ametilepingud juhatuse esimehe ja juhatuse liikmetega.

10.5. Orna ülesannete täitmisel on nõukogul õigus tutvuda kõikide ühistu dokumentidega.

kontrollida vara olemasolu, kontrollida tulundusühistu tegevuse vastavust seadustele,

põhikirjale või üldkoosoleku otsustele.

10.6. Nõukogul on õigus saada juhatuselt teavet tulundusühistu tegevuse kohta ja nõuda

juhatuselt tegevusaruannet ja bilansi koostamist.

10.7. Nõukogu liikmed valib ning kutsub ennetähtaegselt tagasi üldkoosolek.

10.8. Nõukogu liikmeks ei või olla juhatuse liige, prokurist, audiitor, pankrotivõlgnik ega

isik, kellel on seaduse alusel ära võetud õigus olla ettevõtja.

10.9. Nõukogu liige valitakse viieks (5) aastaks. Nõukogul on 3 (kolm) kuni 7 (seitse) liiget.

10.10. Üdkoosoleku otsusega võib nõukogu liikme, sõltumata põhjustest, tagasi kutsuda.

Nõukogu liikme enne volituste tähtaja lõppu tagasikutsumise otsus on vastu võetud,

kui selle poolt on vähemalt 2/3 koosolekul esindatud häältest.

millesse kantakse tildkoosolekul osalevate liikmete nimi, esindaja puhul ka tema nimi.

10.11. Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust.

10.12. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui üks kord kolme kuu jooksul. Koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees või teda asendav nõukogu liige. Koosoleku toimumisest ja selle päevakorrast tuleb ette teatada vähemalt viis päeva.

10.13. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest. Nõukogu liiget ei või koosolekul ega otsuse tegemisel esindada teine nõukogu liige ega kolmas isik.

10.14. Nõukogu koosolek kutsutakse kokku, kui seda nõuab nõukogu liige, juhatus, audiitor või 1/10 ühistu liikmetest.

10.15. Nõukogu koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul osalenud nõukogu liikmed ja koosoleku protokollija.

10.16. Nõukogu koosoleku toimumisest ja päevakorrast teatatakse ka tulundusühistu juhatuse esimehele, kes võib osaleda koosolekul hääleõiguseta.

10.17. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud nõukogu liikmetest. Igal nõukogu liikmel on üks hääl. Nõukogu liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda ega jääda erapooletuks. Nõukogu liige ei võta osa hääletamisest, kui otsustatakse tema ja tulundusühistu vahelise tehingu tegemiseks nõusoleku andmist.

10.18. Nõukogu liikmetele võib maksta tema ülesannetele ja tulundusühistu majanduslikule olukorrale vastavat tasu, mille suurus ja maksmise kord määratakse üldkoosolekul.

11. Juhatuse pädevus, liikmed, koosolek, otsused

11.1. Juhatus on tulundusühistu alaliselt tegutsev juhtimisorgan, mis esindab ja juhib ühistut.

11.2. Juhatuse liikmed valitakse nõukogu poolt kolmeks aastaks. Juhatusel võib olla 1 (üks) kuni 5 (viis) liiget.

11.3. Tehinguid, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest, võib juhatus teha

ainult nõukogu nõusolekul. See piirang ei kehti kolmandate isikute suhtes.

11.4. Juhatuse pädevusse kuulub:

11.4.1. liikmete nimekirja pidamine;

11.4.2. tulundusühistu liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine:

11.4.3. tulundusühistu töötajate tööle võtmine ja vabastamine;

11.4.4. raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande esitamine üldkoosolekule;

11.4.5. kasumi jaotamise ja kapitalide moodustamise projektide esitamine;

11.4.6. eelarveprojekti esitamine nõukogu koosolekule;

11.4.7. tulundusühistu asjaajamise ja töö korraldamine;

11.4.8. tulundusühistu esindamine, kusjuures ühistut võib õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige;

11.4.9. tulundusühistu tegevuse juhtimine ja varade valitsemine piirides, rnis on kindlaks määratud käesoleva põhikirjaga ja üldkoosoleku ning nõukogu otsustega;

11.4.10. muude küsimuste otsustamine, mis ei kuulu üldkoosoleku ja nõukogu pädevusse.

11.5. Juhatuse esimees korraldab juhatuse tööd.

11.6. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja

tegevusaruande raamatupidamise seaduse sätestatud korras.

11.7. Juhatus esitab raamatupidamise aastaaruande, tgevusaruande ja kasumijaotamise

ettepaneku üldkoosolekule. Aruannetele tuleb lisada audiitori järeldusotsus ja nõukogu aruanne.

11.8. Juhatus esitab kinnitatud majandusaasta aruande äriregistrile mitte hiljem kui kuus kuud majandusaasta lõpust.

11.9. Juhatuse liikmele võib maksta tema ülesannetele ja ühistu majanduslikule olukorrale

vastavat tasu, mille suurus ja maksmise kord määratakse nõukogu otsusega.

12. Audiitor

12.1. Tulundusühistu raamatupidamise ja aruandluse õigsust kontrollivad tulundusühistu

audiitor ja seaduses sätestatud isikud orna pädevuse piires.

12.2. Audiitorite arvu määrab ja audiitori nimetab üldkoosolek, kes määrab ka audiitori

tasustamise korra. Audiitori nimetamiseks on vajalik tema kirjalik nõusolek.

12.3. Audiitor peab lisaks auditi läbiviimisele kontrollima ühistu juhtimist ja Iiikmete

nimekirja pidamise õigsust ning andma selle kohta arvamuse.

13. Tulundusühistu lõpetamine, ühendamine ja jagunemine

13.1. Tulundusühistu lõpetamine, ühendamine ja jagunemine toimub seadusandluses

sätestatud korras .

13.2. Tulundusühistu lõpetamisotsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab vähemalt 3/4

üldkoosolekul osalenud liikmetest.

13.3. Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja vajalikku deponeerimist tagastatakse

osanikele nende tasutud osamaksud. Vara, mis jääb alles pärast osamaksude tagasta-
mist, jaotatakse liikmete vahel likvideerijate poolt koostatud vara jaotusplaani kohaselt

vastavalt nende osamaksude suurusele.

Käesolev põhikirja redaktsioon on vastu võetud tulundusühistu Tartu Tarbijate Kooperatiiv

liikmete erakorralisel üldkoosolekul 17. veebruaril 2012. a. (seitsmeteistkümnendal

veebruaril kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal).