Privaatsustingimused

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE KORD

 

1.       ÜLDTINGIMUSED

1.1.    Käesolev isikuandmete töötlemise kord selgitab TÜ Tartu Tarbijate Kooperatiivi liikme (edaspidi nimetatud liige või mitmuses liikmed) isikuandmete töötlemist  TÜ Tartu Tarbijate Kooperatiivi (edaspidi nimetatud ühistu) ja liikme õigusi seoses liikme isikuandmete töötlemisega.

1.2.    Õigusaktidest tulenevalt loetakse isikuandmeteks kõiki andmeid, mida saab liikme isikuga seostada.

1.3.    Käesolev isikuandmete töötlemise kord kehtib kõigi liikmete suhtes. Isikuandmete töötlemine käesolevas korras toodud tingimustel on liikmeks olemise ja liikme hüvede saamise eelduseks, st ilma liikmete isikuandmeid töötlemata ei ole ühistu tegutsemine seaduses sätestatud korras ja eesmärkidel võimalik.

1.4.    Liikmete isikuandmete vastutavaks töötlejaks on TÜ Tartu Tarbijate Kooperatiiv, registrikood 10151355, asukoha aadress Riia 2, Tartu, e-post tartutk@tartutk.ee.

1.5.    Ühistu kinnitab, et töötleb liikmete isikuandmeid lähtudes isikuandmete töötlemist reguleerivatest õigusaktidest tagades nende töötlemise õiguspärasuse, konfidentsiaalsuse ja turvalisuse ning rakendades selleks vajalikke organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi meetmeid.

1.6.    Isikuandmetele võimaldatakse ligipääs ainult vastava juhendamise saanud töötajatele, kellel on õigus isikuandmeid töödelda vaid ulatuses, mis on vajalikud nende tööülesannete täitmiseks ja isikuandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks.

1.7.    Oma liikmete teenindamisel ja/või oma juriidiliste kohustuste täitmiseks võib ühistu kasutada koostööpartnereid, kes tegutsevad isikuandmete volitatud või kaasvastutavate töötlejatena. Sellised koostööpartnereid valib ühistu hoolsalt ning kontrollib enne nendega koostöö alustamist, et koostööpartner on võimeline tagama isikuandmete nõuetekohast töötlemist. Volitatud töötlejad võivad liikmete isikuandmeid töödelda üksnes ühistu poolt antud juhiste alusel ja ulatuses.

1.8.    Ühistu töötleb isikuandmeid alati Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna siseselt. Liikme isikuandmeid ei edastata väljaspool Euroopa Liitu ja Euroopa Majanduspiirkonda asuvatesse riikidesse ega ka töödelda andmeid seal.

1.9.    Ühistul on õigus käesolevat korda ühepoolselt muuta. Isikuandmete töötlemise korra kehtiv redaktsioon, samuti liikmetele kehtivad soodustused ja hüved on nähtav ühistu veebilehel www.tartutk.ee. Muudatustest võidakse liiget teavitada ka liikme poolt ühistule avaldatud kontaktandmetel.

1.10.Isikuandmete töötlemise õiguspärasust ühistus jälgib andmekaitseametnik. Liikmel on õigus tema isikuandmete töötlemisega seotud probleemide ja küsimuste korral pöörduda otse andmekaitseametniku poole aadressil andmekaitse@coop.ee

 

2.       TÖÖDELDAVAD ISIKUANDMED

2.1.    Töödeldavateks isikuandmeteks on eelkõige, kuid mitte ainult:

2.1.1. liikme isiklikud andmed (nt ees-ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg);

2.1.2. liikme kontaktandmed (nt aadress, telefon, e-posti aadress);

2.1.3. liikmelisusega seotud andmed (nt liikmeks astumise ja väljaastumise või väljaarvamise aeg, andmed sisseastumismaksu suuruse ja tasumise ning osamaksu suuruse ja tasumise  ja tagastamise kohta, andmed üldkoosolekul osalemise kohta);

2.1.4. liikmesoodustuste ja hüvede võimaldamiseks vajalikud andmed (nt arvelduskonto number dividendide maksmiseks,  Säästukaardiga registreeritud ostude andmed, millelt arvestatakse liikme soodustust);

2.1.5. seadusest tulenevate kohustuste täitmisel saadud info (nt kohtute, uurimisorganite, maksuhalduri nõuetest tulenev teave).

 

3.       ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE ÕIGUSLIK ALUS JA EESMÄRK

3.1.    Ühistu töötleb oma liikmete isikuandmeid peamiselt seadusest, ühistu põhikirjast ja õigustatud huvist tulenevate õiguste ja kohustuste täitmiseks sh:

3.1.1. liikmeks astumise avalduse menetlemiseks;

3.1.2. liikmete haldamiseks ja teenindamiseks (nt liikmete nimekirja pidamiseks, liikmesoodustuste ja hüvede võimaldamiseks, loosimiste korraldamiseks, liikmete informeerimiseks erinevates liikmeid puudutavates küsimustes sh liikmetele suunatud mitteturundusliku ajakirja „Coop Teataja“ edastamiseks jmt)

3.1.3. ühistu juriidiliste kohustuste või avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks (nt õiguskaitseorganite ning riiklike ja kohalike omavalitsusasutuste päringutele ja teabenõutele vastamiseks)

3.1.4. ühistu õigustatud huvi alusel (nt riskide juhtimiseks, turvalisuse tagamiseks (nt turvakaamerate kasutamise kauplustes), ühistu õiguste kaitsmiseks, liikmete seas küsitluste läbiviimiseks)

 

4.       ISIKUANDMETE AVALDAMINE

4.1.    Isikuandmete avaldamine on üks isikuandmete töötlemise viise ning see võib toimuda üksnes punktis 3 nimetatud eesmärkidel ja alustel.

4.2.    Juhul kui liikmetele pakutavad teenused, soodustused või hüved on seotud Teie isikustatud Säästukaardiga, avaldatakse Teie isikuandmed piiratud mahus (nimi, isikukood, ühistu liikmelisus) ka Coop Eesti Keskühistule, kes Säästukaardi süsteemi haldab. Tutvu ka Säästkaardile rakenduva Coopi kliendiprogrammi uuendatud tingimustega Ühistu kauplustes või Coopi kodulehel aadressil www.coop.ee

4.3.    Kui Liikmetele pakutakse hüvesid või soodustusi ka teiste Coop Eesti ettevõtete juures, edastatakse Teie isikuandmed piiratud mahus (nimi, isikukood, liikmelisus) ka vastavat hüve või soodustust pakkuvale Coop Eesti ettevõttele.

4.4.    Iga konkreetse hüve või soodustuse puhul töödeldakse Teie isikuandmeid vaid nende Coop Eesti ettevõtete poolt ning sellises määras, mis on antud soodustuse või hüve võimaldamiseks vajalikud (minimaalsuse printsiip). Coop Eesti ettevõtete nimekiri ja täpsemad andmed on kättesaadavad aadressil www.coop.ee

4.5.    Liikmete isikuandmeid võidakse töötlemise käigus avaldada ka:

4.5.1. Coop Eesti ettevõtteid teenindavatele erinevate tehniliste- ja tugiteenuste osutajatele (nt side-, IT- ja trükiteenuste, arhiivi, dokumentide hävitamise teenuse osutajad) ja teistele volitatud töötlejatele;

4.5.2.  erinevatele riiklikele andmekogude või registrite pidajatele (nt rahvastikuregister liikmete andmete kontrollimiseks);

4.5.3.  riiklikele ja kohaliku omavalitsuse ametitele ja organitele (nt Maksu-ja Tolliamet, politsei, kohtud nende päringutele ja teabenõutele vastamiseks).

5.       ISIKUANDMETE SÄILITAMINE

5.1.    Isikuandmete töötlemisel lähtub ühistu muuhulgas nii andmete minimaalsuse kui ka säilitamise piirangu põhimõtetest.

5.2.    Isikuandmeid säilitatakse kuni töötlemise eesmärkide saavutamiseni või õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseni.

5.3.    Ühistu säilitab Teie isikuandmeid üldjuhul kuni 10 aastat arvates liikmelisuse lõppemisest. Säilitamise aluseks peale liikmelisuse lõppemist on õigusaktist tulenev säilitamise kohustus ning ühistu õigustatud huvi tagada vajalik informatsioon ja võimalikud alusdokumendid võimalike vaidluste lahendamiseks või muude riskide juhtimiseks.

5.4.    Isikuandmete säilitamisel arvestab ühistu ka teiste liikmete huvidega – kustututavad andmed ei tohi kahjustada teiste liikmete huve ja õigusi.

 

6.       LIIKME ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

6.1.    Liikmel on kohustus anda ühistule üksnes õigeid ja ajakohaseid isikuandmeid, samuti teavitada ühistut viivitamatult oma andmete muutumisest.

6.2.    Liikmel on õigus:

6.2.1.  saada enda isikuandmete töötlemise kohta informatsiooni ning oma isikuandmeid parandada, saates sellekohase digiallkirjastatud avalduse aadressile veronika.sepp@tartutk.ee või tulles kohale ühistu asukohta. Kui liige soovib oma isikuandmete väljastamist paberil, võib ühistu küsida seaduse kohaselt paljundustasu alates 21. leheküljest 0,19 eurot lehekülje eest,

6.2.2. nõuda enda isikuandmete töötlemise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist kui ta leiab, et ühistu poolt isikuandmete töötlemine ja/või selle ulatus ja/või eesmärk ei põhine (enam) seaduslikul alusel,

6.2.3. nõuda isikuandmete töötlemise piiramist, esitada vastuväide oma isikandmete töötlemisele kui selline õigus tuleneb asjakohastest õigusaktidest. Ühistul on siiski õigus jätkata liikme isikuandmete töötlemist ka liikme vastuseisu korral kui töötlemise jätkamise kohustus tuleneb seadusest, ühistu põhikirjast või kui ühistul on motiveeritud põhjused ning õigustatud huvi andmetöötluse jätkamiseks,

6.2.4. pöörduda Coop Eesti ettevõtete ühise andmekaitseametniku poole aadressil andmekaitse@coop.ee, esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või pöörduda oma õiguste kaitseks kohtusse.

7. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE VIDEOVALVE RAAMES

7.1. TÜH Tartu Tarbijate Kooperatiiv kauplustes võidakse isikute ja vara kaitse eesmärgil kasutada turvakaameraid ja videovalvesüsteeme. Videovalve tulemusel tekkiva videosalvestuse ja videosalvestusel töödeldavate isikuandmete vastutav töötleja on TÜH Tartu Tarbijate Kooperatiiv.

7.2. Töötlemise eesmärk

Isikuandmeid töödeldakse eelkõige selleks, et tagada klientide, personali, koostööpartnerite turvalisus ja vara kaitse, et hallata ohte, teha kindlaks ja uurida kaupluse territooriumil aset leidnud juhtumeid sh loata territooriumil viibimised, sissemurdmised, vargused, rünnakud, pettused rahatehingutes, vara rikkumised ja kõik muud ebaseaduslikud teod. Samuti võidakse isikuandmeid töödelda selleks, et kaitsta, esitada ja teostada õigusnõudeid ning vastata riigiametite seaduslikele teabenõuetele.

7.3. Isikuandmete liigid

Videovalve raames töödeldakse eelkõige Teie kujutist, samuti muid isikuandmeid ja tegevust, mis on nähtav videovalvega alas.

7.4. Töötlemise alus

Töötleja õigustatud huvi, vara ja eluliste huvide, sealhulgas elu ja tervise, kaitsmine.

7.5. Säilitamise aeg

Videosalvestisi säilitatakse reeglina 30 kalendripäeva, välja arvatud kui pikem säilitamise vajadus on seotud käimasoleva isikute ja vara kaitsega seotud järelevalvemenetlusega.

7.6. Isikuandmete edastamine

Teie isikuandmeid võidakse jagada meile teenuseid pakkuvate ettevõtetega, näiteks turvafirmadega, kes töötlevad Teie isikuandmeid ainult meie juhiste kohaselt ega kasuta neid muul otstarbel ning  on kohustatud kooskõlas seaduse ja meie koostöölepinguga Teie isikuandmeid kaitsma.

Teie isikuandmeid võidakse jagada teiste Coop Eesti ettevõtetega, kui see on vajalik määratletud eesmärkide saavutamiseks.

Seadusest tulenevalt võib tekkida kohustus esitada Teie isikuandmed nõudmisel õiguskaitseorganitele, riiklikele ja kohalikele omavalitsusasutustele. Teie isikuandmed võidakse andmetöötleja poolt esitada õiguskaitseorganitele, riiklikele ja kohalikele omavalitsusasutustele ka selleks, et täita oma huve seaduslike nõuete koostamisel, esitamisel ja kaitsmisel.

Teie isikuandmeid töödeldakse alati ELi/EMP siseselt. Teie isikuandmeid ei edastata väljaspool ELi/EMPd asuvatesse riikidesse ega ka töödelda andmeid seal.

7.7. Teie õigused

Teil on õigus taotleda juurdepääsu isikuandmetele, mida me Teie kohta töötleme. Selle õiguse kasutamiseks esitage vastavasisuline kirjalik taotlus aadressil veronika.tuisk@tartutk.ee.

Teil on õigus esitada vastuväiteid meie õigustatud huvidel põhinevale isikuandmete töötlemisele. Selle õiguse kasutamiseks esitage vastavasisuline kirjalik taotlus aadressil veronika.tuisk@tartutk.ee.

Videovalve olemuse tõttu ei saa me tagada, et Teie õigust olla vastu isikuandmete töötlemisele saab täies ulatuses läbi viia.

Teatud tingimuste korral on Teil õigus piirata oma isikuandmete töötlemist. Selle õiguse kasutamiseks esitage vastavasisuline kirjalik taotlus aadressil veronika.tuisk@tartutk.ee. Videovalve olemuse tõttu ei saa me tagada, et Teie õigust olla vastu isikuandmete töötlemisele saab täies ulatuses läbi viia.

Palun pange tähele, et videovalve olemuse tõttu pole võimalik kindla isiku mis tahes isikuandmeid kustutada ega parandada.

7.8. Küsimused ja kaebused

Kui Teil tekib seoses oma isikuandmete töötlemisega küsimusi, võtke palun ühendust aadressil veronika.tuisk@tartutk.ee.

Kui Te ei ole saadud vastusega rahul, on Teil õigus esitada kaebus andmekaitse inspektsioonile.